JIN: I don’t have friends

JIN: I don’t have friends

BTS: OLKUJYHTRGSDFHKGJYFGV